Opbouw van de behandeling

Intake en indicatiestelling

De intake is bedoeld om een eerste indruk van het probleem en de hulpvraag te krijgen. Bij de intake wordt niet alleen het probleem in kaart gebracht, maar ook gegevens over de leefsituatie, de gezondheidstoestand en eventuele therapeutische mogelijkheden of beperkingen vanwege de persoonlijkheidsstructuur. Op basis van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek schat de psycholoog in of het nodig/ mogelijk is het probleem of de klacht te behandelen en/of samenwerking met andere disciplines noodzakelijk is. Zo nodig wordt verwezen.


Psychodiagnostiek

Wanneer uit de intake blijkt dat het om een klacht gaat die waarschijnlijk goed door een psycholoog te behandelen is, wordt in de meeste gevallen psychodiagnostiek gedaan. De meest gebruikte diagnostische instrumenten zijn: het interview (inclusief heteroanamnese);• de observatie;• de probleemgerichte vragenlijst;• de psychologische test.•
Bij het psychodiagnostisch onderzoek gaat het erom de eerder verkregen informatie uit te breiden en aan te vullen met nadruk 


Opstellen van een behandelplan

Op basis van alle gegevens uit de intakefase en van de uitkomsten van het psychodiagnostisch onderzoek maakt de psycholoog een probleemanalyse en formuleert hij mogelijkheden voor behandeling. Samen met de cliënt wordt vervolgens het behandelplan opgesteld met doelen die haalbaar zijn binnen een kortdurende behandeling (conform informed consent).


Behandeling

In de behandeling kan de psycholoog een breed en divers behandelingrepertoire inzetten. Hij maakt hierbij gebruik van verschillende interventies op individueel of systemisch niveau. Op basis van de intake wordt het aantal behandelingen vastgesteld. In de hulpverleningsfase van de behandeling vindt doorgaans één gesprek van drie kwartier plaats per twee weken. Na ieder gesprek worden behandelverslagen bijgewerkt en toegevoegd aan het dossier.

Evaluatie

Tijdens de behandeling evalueert de psycholoog samen met de cliënt de voortgang in het kader van de vastgestelde doelen. Indien nodig wordt op basis van deze evaluatie in overleg met de cliënt het behandelplan bijgesteld.


Wanneer de doelstellingen die zijn vastgelegd in het behandelplan zijn bereikt, wordt de behandeling afgesloten. Eventueel kan de psycholoog een afspraak maken voor een followupgesprek na drie maanden. Na afsluiting van de behandeling stuurt de psycholoog een afsluitbericht naar de verwijzer en/of andere samenwerkingspartners. Vaak vindt een evaluatie en/of klanttevredenheidsonderzoek plaats. Indien de doelstellingen niet of onvoldoende zijn bereikt of als om andere reden (vervolg)hulpverlening gewenst is, wordt in overleg met de verwijzer doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.